การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2563

รายงานประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายประสงค์  พูนธเนศ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายมานิต  นิธิประทีป) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายมนัส  แจ่มเวหา) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายสราวุธ  เบญจกุล) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 ในแบบรูปเล่ม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น