การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 25 มกราคม 2561

รายงานประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธวัชชัย อรัญญิก) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธานินทร์ ผะเอม) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ ทอท. (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)

นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 ในแบบรูปเล่ม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น