โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่”

ทอท. จัดโครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และนายเอนก  อยู่ยืน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดหุ้นสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ทอท. เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ รับทราบความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และแนวทางการป้องกันความรับผิดในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน