โครงการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “จากนาซา สู่การค้นหาธรรมาภิบาล”

ทอท. จัดโครงการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2560  หัวข้อ “จากนาซา  สู่การค้นหาธรรมาภิบาล” โดยเชิญ ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ  อดีตวิศวกร  จากองค์การนาซา เป็นวิทยากรบรรยายให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทอท. ผู้ประกอบการสายการบิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกของ ทอท.  เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60  ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium)